Polityka wysyłki

DOSTAWA I ZWROT

Realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

  1. Termin realizacji – w rozumieniu przygotowania Towaru do jego nadania - każdorazowo wskazywany będzie w Potwierdzeniu zamówienia. Podkreślamy, iż Towary wytwarzane są na Państwa (Kupującego) indywidualne zamówienie, stąd Sprzedający dopełni wszelkich starań by Towar wyprodukowany został w uzgodnionym terminie, jednak mogą wyniknąć opóźnienia – z przyczyn leżących poza kontrolą Sprzedającego.

  2. Gdy Sprzedający wie o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

  3. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia i akceptacji zamówienia, w szczególności: na skutek siły wyższej, innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, na skutek zmiany sytuacji rynkowej lub przepisów prawa.

  4. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.

 

Gwarancja i reklamacje

  1. Gwarancja na Towar udzielana jest przez Sprzedającego na warunkach odrębnie ustalonych – wyłącznie w przypadku gdy Sprzedający złoży takie jednoznaczne oświadczenie o udzieleniu gwarancji.

  2. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych Towarów. Informacje gwarancyjne dla poszczególnych towarów przekazywane są wraz z nimi – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do Strony Internetowej.

  3. Zgłoszenia reklamacyjne winny być przesyłane na adres Spółki lub droga elektroniczną na adres: Info@aurumbloom.com

  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich wpłynięcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający ją zostanie poinformowany w tej samej w formie w jakiej doszło do zgłoszenia reklamacji.