Warunki świadczenia usług

REGULAMIN

Niniejszy dokument stanowi krótkie podsumowanie postanowień Regulaminu będącego dokumentem regulującym relacje pomiędzy Aurum Bloom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i klientami spółki dokonującymi zakupu w prowadzonym przez ww. spółkę sklepie internetowym. 

 1. Zakup towarów możliwy jest przez internet – za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem aurumbloom.com, jak również zamówienie można złożyć mailowo oraz telefonicznie.

 2. Dane zamieszczone w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Kompletne dane zamówienia są zamieszczane w podsumowaniu zamówienia, które każdorazowo Kupujący zobowiązany jest zweryfikować i zatwierdzić.

 3. Towary wytwarzane są na indywidualne zamówienie – Spółka nie gromadzi zapasów magazynowych.

 4. Dostawa Towarów odbywa się z pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej – stąd faktyczny czas dostawy może ulec zmianie z przyczyn na które Sprzedający nie ma wpływu.

 5. Płatności dokonywane mogą być wyłącznie w formie bezgotówkowej.

 6. Wszystkie sprzedawane Towary są nowe.

 7. Jeśli rozmiar się nie zgadza – skontaktuj się z nami, Towar może zostać bezpłatnie wymieniony.

 8. Masz specjalne życzenia? Dodatkowe pytania odnośnie Towaru? Nie zgadzasz się z którymś z postanowień Regulaminu? skontaktuj się z Nami przed złożeniem zamówienia.

   

REGULAMIN

Niniejszy dokument – zwany dalej Regulaminem – określa zasady nabywania towarów sprzedawanych przez spółkę Aurum Bloom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , pod nr KRS 0000811038, nr NIP 6762574079, nr REGON 384884553, z siedzibą w Krakowie, ul Halicka 9, kod pocztowy 31-036 , kapitał zakładowy 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – pokryty w pełni (zwaną dalej Spółką lub Sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.aurumbloom.com.

 

Definicje: 

 1. Strony – Sprzedawca oraz Kupujący

 2. Sprzedawca lub Spółka - spółka Aurum Bloom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , pod nr KRS 0000811038, nr NIP 6762574079, nr REGON 384884553, z siedzibą w Krakowie, ul Halicka 9, kod pocztowy 31-036 , kapitał zakładowy 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – pokryty w pełni

 3. Kupujący - podmiot, który korzysta z funkcjonalności Strony, Sklepu lub zawarł Umowę Sprzedaży; osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 4. Towar – wyroby biżuteryjne oraz inne przedmioty (rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (jak w art. 22.1 kodeksu cywilnego wskazano)

 6. Strona internetowej – www.aurumbloom.com

 7. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Operatora sklepu, dostępny pod adresem elektronicznym www.aurumbloom.com, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz zawrzeć umowę sprzedaży Towaru u Sprzedającego,;

 8. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Operatora sklepu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

 9. Operator sklepu – należy przez to rozumie Shopify.com; podmiot ten zarządza i utrzymuje infrastrukturę Strony oraz Sklepu internetowego.

 10. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Operatorowi sklepu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

 11. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, w szczególności: powodzie, pożary, ulewne deszcze, nawałnice, strajki, lockdown, epidemie, pandemie i inne podobne.

 

Preambuła

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

 2. Poniższe zapisy znajdują również zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz podmiotów trzecich dokonywanych w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej.

 3. Regulamin stanowi kompleksową regulację działalności Sprzedającego prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej www.aurumbloom.com oraz w drodze sprzedaży na odległość – postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się, z wyłączeniem przypadków gdy stosowanie poszczególnych postanowień zostało wyraźnie wyłączone. Postanowienia Regulaminu obowiązują w każdym przypadku gdy Strony nie dokonały innych ustaleń. Każda zmiana i każde odstępstwo od stosowania niniejszych regulacji wymaga jednoznacznej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub w formie przesłanej wiadomości e-mail. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż nie doszło do wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na zmianę lub odstępstwo od niniejszych postanowień.

 4. Mając powyższe na uwadze zwracamy Państwa uwagę na możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu – celem Sprzedawcy jest bowiem realizacja zamówień w sposób jak najdogodniejszy dla Kupujących. W tym zakresie Sprzedawca pozostaje w pełni otwarty na wszelkie dogodne dla Państwa modyfikacje, muszą one jednak zostać jednoznacznie uzgodnione.

   

§ 1 Przedmiot i ustalenia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wyrobów biżuteryjnych oraz innych towarów ze swej oferty handlowej.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest Spółka.

 3. Wszystkie oferowane do sprzedaży Towary są fabrycznie nowe.

 4. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne oraz zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.

 5. Sklep Internetowy umożliwia zdalną prezentację Produktów i ich cen oraz zawiera zaproszenie Kupujących do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Operatora sklepu lub Sprzedającego wobec Kupujących będących Konsumentami za błędne oznaczenie specyfikacji technicznej, marki i modelu danego Towaru.

 6. Ceny w Sklepie internetowym są cenami obejmującymi wyłącznie cenę za Towar, chyba że co innego wynika z informacji wskazanych w zamówieniu (w szczególności możliwe jest, iż koszty przesyłki poniesione zostaną przez Sprzedawcę – stosowna informacja zostanie zamieszczona w informacji wyświetlanej w procesie składania zamówienia).

 7. Sprzedawane Towar stanowią w większości rzeczy produkowane na zamówienie Kupującego, a proces ich produkcji uruchamiany jest po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Termin wskazany w podsumowaniu zamówienia może ulec zmianie, w zależności od dostępności kruszców, kamieni szlachetnych, dni wolnych od pracy etc. Sprzedający dołoży przy tym wszelkich starań, by Towary wytwarzane były w terminie wskazanym w zamówieniu.

 8. Faktyczny moment dostawy Towaru zależy od wielu czynników – w tym pozostających poza zakresem oddziaływania Sprzedawcy (m.in. działania firm przewozowych, wystąpienie klęsk żywiołowych, etc.) i może ulec zmianie.

   

§ 2 Uwarunkowania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędną są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktywne konto pocztowe e-mail, włączona obsługa plików cookies

 2. Ponad powyższe konieczne jest korzystanie przez Kupującego z jednej z wiodących na rynku przeglądarek internetowych(zaleca się by były to przeglądarki w najnowszych wersjach obejmujących bieżące aktualizacje), korzystanie z innej przeglądarki internetowej może skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia lub brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Złożenie zamówienia oraz jego realizacja

Złożenie zamówienia oraz przebieg jego realizacji zależny od formy w jakiej Kupujący dokonuje złożenia zamówienia – szczegółowy opis w tym zakresie wskazany został poniżej. 

I. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego

 1. Celem złożenia zamówienia Kupujący korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego dostępnego na Stronie Internetowej – postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system elektroniczny Sklepu (w szczególności dokonując wyboru Towaru, jego ilości oraz wprowadzając dane potrzebne dla wybranej formy płatności, transportu, podatkowo-rozrachunkowe, etc.).

 2. Po wypełnieniu formularzy elektronicznych w portalu Sklepu Kupujący otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość zawierającą podsumowanie zamówienia – zawierającą m.in. wskazanie Towaru oraz cenę. Podsumowanie zamówienia nie stanowi o związaniu Stron umową – jest elementem procesu ofertowania.

 3. Każdorazowo dane zawarte w podsumowaniu zamówienia podlegają dodatkowej weryfikacji przez Kupującego i wymagają odrębnego potwierdzenia ustaleń (czynność ta dokonywana jest przez złożenie akceptacji przez Kupującego z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu). Po weryfikacji oraz zatwierdzeniu warunków zamówienia (warunków sprzedaży Towaru) Kupujący otrzymuje odrębną informację stanowiącą potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera ostateczne informacje co do m.in. rodzaju Towaru oraz ceny, i inne mające znaczenie dla zawieranej Umowy.

 4. Po zaakceptowaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar – wedle ustaleń co do formy płatności.

 5. Do zaakceptowania zamówienia przez Kupującego o jakim mowa powyżej, Strony nie są związane umową. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać się z transakcji, co nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami, w szczególności Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot.

 6. Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej.

 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w podsumowaniu zamówienia – pomimo wcześniejszego zatwierdzenia jego warunków przez Kupującego – prosimy o jak najszybszy kontakt celem weryfikacji Zamówienia. :

 8. Na wszystkie zamówione towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W tym miejscu wskazujemy, iż w przypadku udokumentowania pierwotnego zakupu paragonem fiskalnym, późniejsze wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku gdy paragon zawierać będzie numer NIP nabywcy. Faktura VAT wystawiana jest do paragonu w terminach określonych aktualnymi przepisami. Tym samym Klient pragnący zachować możliwość zwrócenia się o fakturę VAT w okresie późniejszym zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy oraz podania numeru NIP celem jego zawarcia na paragonie fiskalnym – przed wystawieniem paragonu.

 9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną o jakiej mowa w art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktury w postaci tradycyjnej (papierowej). Kupujący może cofnąć taką zgodę w dowolnej chwili – informując o tym Sprzedawcę elektronicznie lub pisemnie.

 10. Faktury korygujące przesyłane będą droga elektroniczną – z wyłączeniem przypadków złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. powyżej.

 11. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych w dalszej części Regulaminu - w szczególności co do: terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania Towaru oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

II. Złożenie zamówienia z wyłączeniem Sklepu internetowego

 1. Kupujący może złożyć zamówienie również bez posługiwania się Sklepem internetowym – m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście.

 2. Każdorazowo po złożeniu zamówienia, Kupujący – na podany przez siebie adres e-mail – otrzyma dokument zat. Potwierdzenie zamówienia.

 3. W dalszej kolejności stosuje się zapisy pkt. 3-11 powyżej (§ 3 pkt. I ppkt. 3-11).

 

§ 4 Korzystanie ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień.

 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza. Konieczne jest postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami wyświetlanymi na Stronie. Niezbędne jest:

  1. wybranie Towaru - kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub „Zamawiam”

  2. sprecyzowanie warunków płatności oraz dostawy Towaru poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji

  3. wypełnienie formularza Zamówienia poprzez wprowadzenie koniecznych danych

  4. potwierdzenie zapoznanie się z Regulaminem – warunkiem złożenia zamówienia jest zaznajomienie się i pełna akceptacja Regulaminu. W przypadku woli wprowadzenia ustaleń odmiennych od zawartych w Regulaminie – uzgodnienia takie winny zostać uczynione przed tym krokiem.

  5. potwierdzenie zgodność treści Zamówienia

  6. potwierdzenie zakupu wybierając opcję „Potwierdzam zakup”.

 3. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego:

  1. zobowiązane są do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do podejmowania wyłącznie działań mieszczących się w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.

  2. podawania w procesie ewentualnej rejestracji oraz w procesie składania Zamówienia prawdziwych danych osobowych, podatkowych i adresowych

  3. nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące prawo m.in. treści propagujących przemoc lub nienawiść, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób, jak również inne prawa osób trzecich

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz dla Sprzedającego

  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

    

§ 5 Zbadanie Towaru

 1. Ryzyka i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z momentem ich wydania Kupującemu. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem przewoźnika na którego wybór nie miał wpływu Sprzedający, za moment wydania uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 2. Przypominamy, iż każda przesyłka powinna być zbadana w obecności przewoźnika, następnie sprawdzić należy stan Towaru – w szczególności pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Działanie takie może pozwolić na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

   

§ 6 Realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Termin realizacji – w rozumieniu przygotowania Towaru do jego nadania - każdorazowo wskazywany będzie w Potwierdzeniu zamówienia. Podkreślamy, iż Towary wytwarzane są na Państwa (Kupującego) indywidualne zamówienie, stąd Sprzedający dopełni wszelkich starań by Towar wyprodukowany został w uzgodnionym terminie, jednak mogą wyniknąć opóźnienia – z przyczyn leżących poza kontrolą Sprzedającego.

 2. Gdy Sprzedający wie o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

 3. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia i akceptacji zamówienia, w szczególności: na skutek siły wyższej, innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, na skutek zmiany sytuacji rynkowej lub przepisów prawa.

 4. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.

 

§ 7 Gwarancja i reklamacje

 1. Gwarancja na Towar udzielana jest przez Sprzedającego na warunkach odrębnie ustalonych – wyłącznie w przypadku gdy Sprzedający złoży takie jednoznaczne oświadczenie o udzieleniu gwarancji.

 2. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych Towarów. Informacje gwarancyjne dla poszczególnych towarów przekazywane są wraz z nimi – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do Strony Internetowej.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne winny być przesyłane na adres Spółki lub droga elektroniczną na adres: Info@aurumbloom.com

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich wpłynięcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający ją zostanie poinformowany w tej samej w formie w jakiej doszło do zgłoszenia reklamacji.

 

§ 8 Ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Sprzedającego, rękojmia za wady, naprawy, wymiana

 1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi określają przede wszystkim bezwzględnie obowiązującymi postanowienia przepisów prawa (w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta), a postanowienia niniejszego Regulaminu stosowane są uzupełniająco.

 2. Odpowiedzialność sprzedawcy względem przedsiębiorców na podstawie rękojmi za wady jest wyłączona.

 3. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi względem kupujących będących konsumentami (w rozumieniu art. 22.1 kodeksu cywilnego) lub wobec których stosuje się w całości lub części przepisy dot. obrotu konsumenckiego - regulowana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

 4. Serwis i naprawa dokonywane są w granicach obowiązującego prawa, w zakresie nieprzekraczającym normalnych obowiązków Sprzedawcy wynikających z tego rodzaju prac.

 5. Koszty wszystkich czynności przekraczających normalny, podstawowy, niezbędny zakres zobowiązania do dokonania serwisu i naprawy zostaną pokryte przez Kupującego. Sprzedawca, może wówczas naliczyć opłatę zgodnie ze swoim cennikiem – uprzednio informując o wysokości ewentualnej należności.

 6. Co do zasady przyjmuje się, iż odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – z zastrzeżeniem w szczególności norm prawa bezwzględnie obowiązującego oraz regulacji dot. obrotu konsumenckiego.

 7. Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wymiany Towaru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Towaru – w szczególności na ten sam produkt, ale w innym rozmiarze. W takim przypadku koszty przesyłki ponosić będzie Sprzedający. Celem wymiany Towaru prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@aurumbloom.com

   

§  9 Regulacje dotyczące konsumentów oraz szczególnych przypadków dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W zakresie Kupujących będących konsumentami (lub co do których znajdują zastosowanie regulacje dot. konsumentów – w całości lub w części) stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu wyłącznie w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z normami prawa bezwzględnie obowiązującego. W szczególności stosuje się normy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie.

 2. Konsument (oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego) który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:

   1. i.jeżeli wskazany powyżej podmiot wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

   2. ii.podmiot wskazany powyżej ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Spółka zgodziła się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

  1. bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. i.dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez podmiot ww. lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, lub dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 3. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, być uszkodzony lub niekompletny, a wszelkie metki oraz oznaczenia winny pozostać nienaruszone. Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu z wykorzystaniem przewoźnika prosimy o dokładne zabezpieczenie zwracanego Towaru na czas transportu.

 

§ 10 Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, iż Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pomocy w pozasądowym rozpatrywaniu sporów m.in. korzystając:

  1. z europejskiej platformy elektronicznej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr - na powyższej stronie można uzyskać potrzebne informacje co do wspomnianej procedury

  2. ze strony Stałego Sądu Polubownego w Krakowie przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie – adres: http://krakow.wiih.gov.pl/

 2. Polubowne rozpatrzenie sporu z wykorzystaniem pozasądowych metod rozwiązywania sporów wymaga wyrażenia zgody przez obie strony sporu tj. Kupującego oraz Sprzedającego – postępowanie takie ma charakter dobrowolny. Stosowne oświadczenie Sprzedającego o wyrażeniu zgody na tę metodę rozwiazywania sporu składane jest przez Sprzedającego na trwałym nośniku w przypadku gdy dojdzie do odrzucenia reklamacji Kupującego będącego konsumentem.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.

 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej – na żądanie Kupującego może być ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez Kupującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki.

 3. Zmiany Regulaminu odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej.

 4. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu w przypadkach prawem przewidzianych w szczególności: zaistnienia siły wyższej oraz zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.

 5. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.

 6. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki – z wyłączeniem gdy inna właściwość wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego (w szczególności w przypadku gdy kupujący jest konsumentem).

 7. W każdym przypadku gdy nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, prawem właściwych dla wszelkich sporów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo – sąd miejsca siedziby Sprzedającego

 8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw konsumenta.

 9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część.

 10. Wskazujemy, iż informacje dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy) podane zostały w odrębnych dokumentach dostępnych na stronie www.aurumbloom.com.